TRADE UNION OF RAILWAYMEN OF SERBIA                 GEWERKSCHAFT DER SWERBISCHEN EISENBAHNER                  SYNDICAT DES CHEMINOTS SERBES

 

O нама

 

Синдикат железничара Србије је добровољна, интересна, самостална и нестраначка организација, која на начелима солидарности, узајамности и заједничког деловања штити интересе чланова и унапређује њихов материјални, социјални и професионални статус.

Назив Синдиката је: Синдикат железничара Србије (у даљем тексту СЖС). Скраћени назив је СЖС.  Седиште СЖС је у Београду, Улица Немањина број 6, соба 153.

СЖС је независан од државних органа, политичких партија, верских заједница и Послодавца. СЖС заступа аутентичне интересе чланства, изражене у програмским начелима, овом Статуту и другим документима и одлукама. СЖС у остваривању својих циљева и заштите интереса чланова користи сва међународним  конвенцијама, законом, колективним уговором и овим Статутом призната средства. СЖС се залаже за изградњу демократског друштва заснованог на тржишној привреди, владавини права и потпуним слободама , као и за развој социјалне правде према међународно признатим стандардима.

СЖС делује на принципима солидарности, демократичности, одговорности и јавности у раду. Изражава своје ставове и интересе према Послодавцу и Влади Републике Србије, а усаглашава их у оквиру основних циљева и интереса, користећи све облике синдикалних активности предвиђених међународним конвенцијама, Уставом и законом (преговарање, арбитража, протест, штрајк и друго).

 

У реализацији статутарних начела у циљу заштите интереса својих чланова, СЖС остварује следеће функције и задатке:

- преговара у циљу закључивања колективног уговора и закључује колективни уговор,

- учествује у спору због незакључивања или непримењивања одредби колективног уговора и у решавању евентуалних спорова користи све методе синдикалне борбе,

- прати примену колективног уговора,

- штити права чланства из рада и по основу рада,

-учествује у активностима за обезбеђивање материјалне и социјалне сигурности и професионалних права чланова,

- побољшање услова за безбедност и здравље на раду и заштита животне средине,

- заузима ставове, предлаже и покреће иницијативе за доношење и измене закона и других прописа којима се штите права из рада и по основу рада,

- остваривање утицаја на доношење одлука државних и  пословодних органа, које су од значаја за материјални, професионални и социјални положај запослених,

- активно учествује на развоју демократских односа у друштву, као услова остваривања свих права,

- у циљу заштите интереса и права чланства и остваривања задатака и циљева, организује штрајк и друге видове синдикалне борбе,

- иницира и захтева одговорност органа и функционера, чија је активност довела до погоршања положаја чланства,

- обезбеђује информисање чланства и јавности о својим активностима, одлукама и другим актима,

- обједињава активности и изграђује стратегију јединственог деловања синдикалних организација и других организационих облика СЖС,

- унапређује материјалну основу и развија синдикално предузетништво,

- остварује међународну сарадњу на начелима равноправности, узајамности и солидарности,

- оспособљава чланство за реализацију програмских начела и задатака,

-  ствара услове за побољшање стандарда чланства и очување психофизичких и здравствених способности чланова  организовањем превентивно-рекреативног одмора и спортских активности,

- залаже се за јачање синдикалног покрета и сарадње са другим синдикатима у циљу побољшања свеукупног положаја запослених,

-као и друге активности од значаја за организацију и чланство.

 

 

 

     

 

Sindikat železničara Srbije      Nemanjina 6, soba 153,  11000 Beograd     tel/fax: 381(11)3618-354      ztp_szs@szs-railsyn.org