TRADE UNION OF RAILWAYMEN OF SERBIA                 GEWERKSCHAFT DER SWERBISCHEN EISENBAHNER                  SYNDICAT DES CHEMINOTS SERBES

 

СКУПШТИНА СЖС

 

 

Скупштина је највиши орган синдиката железничара Србије. Надлежност Скупштине дефинисана је чланом 451. Статута.

Скупштину чине:

  • чланови предложени у Синдикалним организацијама, а бирани у ЈСО по принципу на започетзих 200 чланова ЈСО - 1 члан Скупштине,

  • чланови Републичког одбора СЖС.

Редовно заседање Скупштине одржава се обавезно једном у пет година, а сазива је председник СЖС, најкасније два месеца пре одржавања Скупштине.

Ванредна Скупштина може се сазвати између две редовне седнице, а предлог за њено сазивање могу дати Надзорни одбор, Статутарни одбор, једна трећина синдикалних организација одлукама својих одбора , или више од једне половине ЈСО-а, одлукама својих одбора. Ванредну  Скупштину сазива председник СЖС у року од 30 дана од дана давања предлога, а на њој се разматра и одлучује само о питањима због којих је сазвана.

 

Sindikat železničara Srbije      Nemanjina 6, soba 153,  11000 Beograd     tel/fax: 381(11)3618-354       ztp_szs@yahoo.com